1. [Thông báo] Thay đổi tên cổng thanh toán trực tuyến"Click xem chi tiết
  Dismiss Notice
vatcom165
vatcom165

30

Cấp độ
Lão

vatcom165

Là thành viên từ: 09/05/2009

940 bài viết

14 lượt thích

18 điểm tích lũy

vatcom165

Chat với chủ shop
 1. CỬA HÀNG THỜI TRANG CÔNG SỞ XUẤT KHẨU - NHẬP KHÂU​

  Ăn mặc đẹp thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh và cũng là tôn trọng chính bản thân mình .

  Rất nhiều mẫu cufflinks mới :
  http://s583.photobucket.com/albums/ss276/axukafashion/cufflinks/?albumview=slideshow


  Địa chỉ :1 Daisy Shop 232 Kim mã ( Chị Mai )
  0915 310 345
  Địa chỉ 2 : Số 13 Khu tập thể cầu 7 - Ngõ 35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội
  Điện thoại : 0982 131 131 -
  Ym : vatcom165

  * Chính sách chăm sóc khách hàng
  - ĐỔI TRẢ ÁO TRONG VÒNG 5 NGÀY
  Bạn có thể thử áo và được đổi trả áo trong vòng 7 ngày nếu như không vừa size hay không ưng ý về màu sắc .
  - CHƯƠNG TRÌNH “SINH NHẬT CÙNG KHÁCH HÀNG”
  Khách hàng mua sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi vào đúng ngày sinh của mình sẽ được giảm giá 20% tổng đơn hàng .


  * Chính sách bán hàng - giao hàng :
  Áp dụng với khách hàng trong nội thành HN
  - Khách hàng chọn mẫu áo, màu sắc qua website --> khách hàng gọi điện hoặc chat với nhân viên -> chúng tôi sẽ tư vấn về kích thước và chất vải cho quý khách hàng --> hẹn thời gian và địa điểm --> Nhân viên của chúng tôi sẽ mang một số mẫu để khách hàng lựa chọn thêm ->
  Khách hàng có thể lựa chọn mẫu áo mà mình thích sau khi đã xem xét về kiểu dáng, chất vải và màu sắc.

  * Chính sách bán hàng - giao hàng : Áp dụng với khách hàng ở xa .
  -
  Khách hàng chọn mẫu áo, màu sắc qua website --> KH gọi điện hoặc chat với nhân viên -> chúng tôi sẽ tư vấn về kích thước và chất vải cho quý khách hàng -> KH chuyển khoản hoặc có thể sử dụng các công cụ thanh toán khác cho chúng tôi .
  - Chúng tôi sẽ chuyển hàng theo địa chỉ khách hàng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, tối đa 3 ngày ( trừ trường hợp thời tiết xấu, hoặc khách hàng ở các vùng mà nhà cung cấp dịch vụ CPN chưa có chi nhánh )


  Thông tin tài khoản :
  1. Ngân hàng Vietcombank : STK 0011001218893 , chủ tk Vũ Anh Tuấn

  2. Tài khoản Ngân Lượng :[​IMG]

  3. Tài khoản Paypal :

  1. Thanh toán qua Paypal
  <table> <tbody><tr><td><input name="on0" value="Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ" type="hidden">Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ</td></tr><tr><td><input name="os0" maxlength="200" type="text"></td></tr> </tbody></table>
  <input name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHZwYJKoZIhvcNAQcEoIIHWDCCB1QCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFF8iOHvmLLHyLuLTgwGjMvffTNCGT1/NCTnbjhuC5aDUbvrU5tnm2O3jUNaH9lVYI4c4doUP5FEubugMzPlzrRTv9vJFklTwlxFq+cah6e4p5rbS9WO1uXEEjOFtXNSPUYxtr0r/pT+5g6YB+kzVwsfDoaku7lQyYMGeR1oG86zELMAkGBSsOAwIaBQAwgeQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIR8vWgF7a0n2AgcCIu47jpNuLogYVGCPkom0xHF6GuFahNORXjgPVX2D2nQSqpubqIuunWEYbrnLzrhnPh2hB6iD0OUCMcfytofTYTTgHeHRc3BuAcRHLKNd5mpZZG26co74B73QRXjB0GPhGxE6zGPrRy4NuecjairWK+Uqtp3nAFT9bIZATbvm5AnpVbaEq1iRlvwiUGOu2vfmYNgYZUruOpkmi0MxCT3hChMTbGTvpN4g3oO7TdHwlPqqef+5RsjBMiRXsGLvY5oOgggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMjA1MjcxNjQ0MDZaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTrEG56ahHqY3K+hnqSjomaYcAJgTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgJlY1tmaRQRMPHaHCm7HBCqSwoxDHyMyyKHP8zSj5pM5pzJLQrnuCFu4vAwkUgJV4o6LwM1Y7qx0bvSwOR/h1w91ASf3MSS5SH+a3vyk9D0i7TGgwnKwhsVucSQCli2vVVPMHGqApqdDIJlBiI86/UjDIwiQAgLBNZ+A7UHSML5u-----END PKCS7-----<br /> " type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]


  2.
  Thanh toán qua Paypal
  <table> <tbody><tr><td><input name="on0" value="Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ" type="hidden">Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ</td></tr><tr><td><input name="os0" maxlength="200" type="text"></td></tr> </tbody></table>
  <input name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHZwYJKoZIhvcNAQcEoIIHWDCCB1QCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFF8iOHvmLLHyLuLTgwGjMvffTNCGT1/NCTnbjhuC5aDUbvrU5tnm2O3jUNaH9lVYI4c4doUP5FEubugMzPlzrRTv9vJFklTwlxFq+cah6e4p5rbS9WO1uXEEjOFtXNSPUYxtr0r/pT+5g6YB+kzVwsfDoaku7lQyYMGeR1oG86zELMAkGBSsOAwIaBQAwgeQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIR8vWgF7a0n2AgcCIu47jpNuLogYVGCPkom0xHF6GuFahNORXjgPVX2D2nQSqpubqIuunWEYbrnLzrhnPh2hB6iD0OUCMcfytofTYTTgHeHRc3BuAcRHLKNd5mpZZG26co74B73QRXjB0GPhGxE6zGPrRy4NuecjairWK+Uqtp3nAFT9bIZATbvm5AnpVbaEq1iRlvwiUGOu2vfmYNgYZUruOpkmi0MxCT3hChMTbGTvpN4g3oO7TdHwlPqqef+5RsjBMiRXsGLvY5oOgggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMjA1MjcxNjQ0MDZaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTrEG56ahHqY3K+hnqSjomaYcAJgTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgJlY1tmaRQRMPHaHCm7HBCqSwoxDHyMyyKHP8zSj5pM5pzJLQrnuCFu4vAwkUgJV4o6LwM1Y7qx0bvSwOR/h1w91ASf3MSS5SH+a3vyk9D0i7TGgwnKwhsVucSQCli2vVVPMHGqApqdDIJlBiI86/UjDIwiQAgLBNZ+A7UHSML5u-----END PKCS7-----<br /> " type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]


  <input name="cmd" value="_s-xclick" type="hidden">


  [​IMG]


  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Cufflinks thường + Kẹp cavat : 200.000 VNĐ / Đôi

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  2. Caravat nhập khẩu Hàn Quốc chất lượng cao .

  - Cavat bản 6cm màu đỏ đun : 140K

  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen sọc tím : 140K

  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu tro : 140K
  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đỏ đun : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu caro đen : 140K
  ( hết hàng )
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu xanh kẻ ngang nổi : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu đỏ xám : 140K
  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen : 140K

  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu tím : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu xám mịn: 140K ( hết hàng)
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu : 140K

  [​IMG][​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen : 140K
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  - Cavat bản 4cm kẻ caro : 30K

  [​IMG][​IMG]


  Địa chỉ : Số 13 Khu tập thể cầu 7 - Ngõ 35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội
  Điện thoại : 0982 131 131 - 0915 310 345
  Ym : vatcom165

  Sky : vatcom165
  #1
  Trạng thái tin đăng:
  Tin đăng này đã được lưu trữ Liên hệ BQT để kích hoạt lại tin
  back
 2. peoxjnk8x

  peoxjnk8x Lão

  Tham gia : 14/02/2008 Cấp độ : 50
  Chúc bác đắt hàng nhé !!!
  Đăng lúc: 25/07/2012 #2
 3. tonyhoang195

  tonyhoang195 Lão

  Tham gia : 28/02/2010 Cấp độ : 41
  dat khach nha ban :)
  Đăng lúc: 25/07/2012 #3
 4. scorpions8784

  scorpions8784 Lão

  Tham gia : 25/02/2006 Cấp độ : 50
  [​IMG]

  Bạn ktra giúp mẫu này còn ko nhé. Cảm ơn!
  Đăng lúc: 17/02/2013 #4
Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Draft saved Draft deleted
Đang tải...

Chia sẻ trang này

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang