note lại để...kiếp sau dùng =.=
Xem thêm
Thích
Trả lời
15/05/2018
Khách vãng lai