Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa
Tạo bài viết
Thêm ảnh
Khách vãng lai

Hợp đồng xuất khẩu dệt may/quần áo

Nhà mình không biết có anh chị nào làm bên Xuất nhập khẩu không ạ, em đang học Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế và phải (lùng) tìm cho kỳ được một bản hợp đồng/mẫu hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may :-?? (tiếng anh thì càng tốt ạ).
Nhờ các anh chị giúp và share em với, em search nát Google ra mà ko có :(
Mail em là kimcuc.smax@gmail.com ạ
... Xem thêm
Thích
Bình Luận
Chia sẻ
Khách vãng lai
banhbonglan
Bạn tìm được chưa ạ/
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/04/2021
Khách vãng lai
black2011
Cũng khó nhỉ? Vì còn yêu cầu hợp đồng tiếng Anh nữa.
Xem thêm
Thích
Trả lời
29/03/2021
Khách vãng lai
funny001
Không có hợp đồng mẫu trên google à bác?
Xem thêm
Thích
Trả lời
29/03/2021
Khách vãng lai
pari_gateaux
Hóng hớt với các bác về vấn đền XNK.
Xem thêm
Thích
Trả lời
20/05/2020
Khách vãng lai
Ai có hợp đồng xk hàng dệt may cho em xin với ạ
Xem thêm
Thích
Trả lời
18/05/2020
@Khách: mail: tramyvo69@gmail.com
Thích
Trả lời
18/05/2020
@Khách: b ơi b nhận được mail share cho mình với: quachanh44@gmail.com
Thích
Trả lời
27/03/2021
Khách vãng lai
dạ e cũng đang tìm một hợp đồng XNK để làm cho bài tiểu luận mà tìm mãi cũng khg có , thầy bắt tìm năm 2016 -2017 , bạn nào có cho e xin đc khg ạ e cam ơn nhiều lắm ạ gmail : thanhlinhtran90@gmail.com
Xem thêm
Thích
Trả lời
13/06/2017
Khách vãng lai
Bạn cho mình xin 1 bản nhé! Thank you very much Mail: Pkien79@gmail.com
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/10/2016
Khách vãng lai
minhmanh12
Hóng hớt với các bác về vấn đền XNK.
Xem thêm
Thích
Trả lời
16/12/2015
Khách vãng lai
nguyenhuuhoit
mình gửi vao mail rồi mà. có gi mà phải cảm ơn, viec nay cung de tim mà Anh ơi cho em xin 1 bản với ! bản này bị lỗi font không đọc được . Gmai : nguyenhuuho.it@gmail.com Thanks anh nhiều !
Xem thêm
Thích
Trả lời
15/12/2015
Khách vãng lai
nguyenhuuhoit
Có phải bạn cần cái này? TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0001/TM-DM NGµY 31 TH¸NG 12 N¡M 2004 H¦íNG DÉN CHI TIÕT PH¢N GIAO H¹N NG¹CH ¦U TI£N CHO TH¦¥NG NH¢N XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY SANG HOA Kú Sö DôNG V¶I S¶N XUÊT TRONG N¦íC THEO TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Sè 04/2004/TTLT/BTM-BCN NGµY 28 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC GIAO Vµ THùC HIÖN H¹N NG¹CH XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY VµO THÞ TR¦êNG HOA Kú N¡M 2005 C¨n cø Th«ng t liªn tÞch sè 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2004 híng dÉn viÖc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005 (sau ®©y gäi lµ Th«ng t 04), Liªn Bé Th¬ng m¹i - C«ng nghiÖp quy ®Þnh nguyªn t¾c vµ quy tr×nh ph©n giao h¹n ng¹ch u tiªn cho th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Hoa Kú sö dông v¶i/nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc (sau ®©y gäi lµ VSXTN) nh sau: 1. Nguyªn t¾c chung: 1.1. Sè lîng h¹n ng¹ch VSXTN: 3% h¹n ng¹ch n¨m 2005 cña c¸c cat: 334/335; 338/339; 340/640; 341/641; 342/642; 347/348; 359/659S; 638/639; 647/648 sÏ ®îc sö dông ®Ó ph©n bæ cho th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Hoa Kú sö dông v¶i/nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc. Tæng sè h¹n ng¹ch giao mçi ®ît lµ 1,5% (b»ng 50% cña 3%). 1.2. C¸ch tÝnh h¹n ng¹ch cho tõng chñng lo¹i hµng dÖt may: 1.2.1. Th¬ng nh©n sö dông v¶i s¶n xuÊt trong níc ®Ó lµm hµng xuÊt khÈu thuéc chñng lo¹i hµng nµo sÏ ®îc ph©n bæ theo chñng lo¹i hµng ®ã víi c¸ch tÝnh cho tõng ®ît nh sau: H¹n ng¹ch cat (C) cña th¬ng nh©n = Tæng h¹n ng¹ch (1,5% cat C) chia cho tæng sè m2 v¶i cña tÊt c¶ th¬ng nh©n (v¶i sö dông ®Ó s¶n xuÊt cat. C) sau ®ã nh©n víi tæng sè m2 v¶i mµ th¬ng nh©n sö dông ®Ó s¶n xuÊt cat (C). 1.3. Nguyªn t¾c sö dông h¹n ng¹ch 1.3.1. Kh«ng ®îc chuyÓn ®æi, vay nhêng, ñy th¸c h¹n ng¹ch thuéc tiªu chÝ nµy díi bÊt cø h×nh thøc nµo. 1.3.2. Tæ ®iÒu hµnh dÖt may liªn Bé chØ xem xÐt trªn c¬ së c¸c Hå s¬ hîp lÖ. 2. Hå s¬ hîp lÖ ®¨ng ký h¹n ng¹ch gåm: 2.1. C«ng v¨n cña th¬ng nh©n theo MÉu sè 1 Th«ng t 04. 2.2. B¶n sao Hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may bao gåm c¶ b¶ng quy c¸ch kü thuËt,...
Xem thêm
Thích
Trả lời
15/12/2015
Khách vãng lai