1. Từ ngày 01/03/2015 Xóa tất cả các bài viết có nội dung giống nhau (Kể cả khác tài khoản)
 2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính trên diễn đàn Click xem chi tiết
 3. Đang Khuyến mãi tri ân khách hàng năm 2014.Click xem chi tiết
Đăng tin
9669 người đang online, Có 1 người đang xem tin đăng này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Tin đăng tại khu vực Hà Nội
2627 người đọc, 3 người trả lời bài viết
2627 đọc, 3 trả lời

100 mẫu Cuff links - Cavat hàn quốc - Sơ mi nam xuất khẩu chất vải mát, đẹp, hàng công sở phục vụ nh

Tin đăng trong 'Đồng hồ, Trang sức và Phụ kiện' bởi vatcom165, Cập nhật cuối: 18/05/2012.

Bạn muốn tự động đăng tin lên facebook?
 1. vatcom165 Thành viên quen thuộc

  vatcom165
  Tham gia ngày:
  09/05/2009
  Bài viết:
  974
  Đã được thích:
  14
  CỬA HÀNG THỜI TRANG CÔNG SỞ XUẤT KHẨU - NHẬP KHÂU​

  Ăn mặc đẹp thể hiện sự tôn trọng những người xung quanh và cũng là tôn trọng chính bản thân mình .

  Rất nhiều mẫu cufflinks mới :
  http://s583.photobucket.com/albums/ss276/axukafashion/cufflinks/?albumview=slideshow


  Địa chỉ :1 Daisy Shop 232 Kim mã ( Chị Mai )
  0915 310 345
  Địa chỉ 2 : Số 13 Khu tập thể cầu 7 - Ngõ 35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội
  Điện thoại : 0982 131 131 -
  Ym : vatcom165

  * Chính sách chăm sóc khách hàng
  - ĐỔI TRẢ ÁO TRONG VÒNG 5 NGÀY
  Bạn có thể thử áo và được đổi trả áo trong vòng 7 ngày nếu như không vừa size hay không ưng ý về màu sắc .
  - CHƯƠNG TRÌNH “SINH NHẬT CÙNG KHÁCH HÀNG”
  Khách hàng mua sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi vào đúng ngày sinh của mình sẽ được giảm giá 20% tổng đơn hàng .


  * Chính sách bán hàng - giao hàng :
  Áp dụng với khách hàng trong nội thành HN
  - Khách hàng chọn mẫu áo, màu sắc qua website --> khách hàng gọi điện hoặc chat với nhân viên -> chúng tôi sẽ tư vấn về kích thước và chất vải cho quý khách hàng --> hẹn thời gian và địa điểm --> Nhân viên của chúng tôi sẽ mang một số mẫu để khách hàng lựa chọn thêm ->
  Khách hàng có thể lựa chọn mẫu áo mà mình thích sau khi đã xem xét về kiểu dáng, chất vải và màu sắc.

  * Chính sách bán hàng - giao hàng : Áp dụng với khách hàng ở xa .
  -
  Khách hàng chọn mẫu áo, màu sắc qua website --> KH gọi điện hoặc chat với nhân viên -> chúng tôi sẽ tư vấn về kích thước và chất vải cho quý khách hàng -> KH chuyển khoản hoặc có thể sử dụng các công cụ thanh toán khác cho chúng tôi .
  - Chúng tôi sẽ chuyển hàng theo địa chỉ khách hàng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, tối đa 3 ngày ( trừ trường hợp thời tiết xấu, hoặc khách hàng ở các vùng mà nhà cung cấp dịch vụ CPN chưa có chi nhánh )


  Thông tin tài khoản :
  1. Ngân hàng Vietcombank : STK 0011001218893 , chủ tk Vũ Anh Tuấn

  2. Tài khoản Ngân Lượng :[​IMG]

  3. Tài khoản Paypal :

  1. Thanh toán qua Paypal
  <table> <tbody><tr><td><input name="on0" value="Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ" type="hidden">Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ</td></tr><tr><td><input name="os0" maxlength="200" type="text"></td></tr> </tbody></table>
  <input name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHZwYJKoZIhvcNAQcEoIIHWDCCB1QCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFF8iOHvmLLHyLuLTgwGjMvffTNCGT1/NCTnbjhuC5aDUbvrU5tnm2O3jUNaH9lVYI4c4doUP5FEubugMzPlzrRTv9vJFklTwlxFq+cah6e4p5rbS9WO1uXEEjOFtXNSPUYxtr0r/pT+5g6YB+kzVwsfDoaku7lQyYMGeR1oG86zELMAkGBSsOAwIaBQAwgeQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIR8vWgF7a0n2AgcCIu47jpNuLogYVGCPkom0xHF6GuFahNORXjgPVX2D2nQSqpubqIuunWEYbrnLzrhnPh2hB6iD0OUCMcfytofTYTTgHeHRc3BuAcRHLKNd5mpZZG26co74B73QRXjB0GPhGxE6zGPrRy4NuecjairWK+Uqtp3nAFT9bIZATbvm5AnpVbaEq1iRlvwiUGOu2vfmYNgYZUruOpkmi0MxCT3hChMTbGTvpN4g3oO7TdHwlPqqef+5RsjBMiRXsGLvY5oOgggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMjA1MjcxNjQ0MDZaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTrEG56ahHqY3K+hnqSjomaYcAJgTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgJlY1tmaRQRMPHaHCm7HBCqSwoxDHyMyyKHP8zSj5pM5pzJLQrnuCFu4vAwkUgJV4o6LwM1Y7qx0bvSwOR/h1w91ASf3MSS5SH+a3vyk9D0i7TGgwnKwhsVucSQCli2vVVPMHGqApqdDIJlBiI86/UjDIwiQAgLBNZ+A7UHSML5u-----END PKCS7-----<br /> " type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]


  2.
  Thanh toán qua Paypal
  <table> <tbody><tr><td><input name="on0" value="Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ" type="hidden">Cuff links mặt đá 300.000 VNĐ</td></tr><tr><td><input name="os0" maxlength="200" type="text"></td></tr> </tbody></table>
  <input name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHZwYJKoZIhvcNAQcEoIIHWDCCB1QCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBFF8iOHvmLLHyLuLTgwGjMvffTNCGT1/NCTnbjhuC5aDUbvrU5tnm2O3jUNaH9lVYI4c4doUP5FEubugMzPlzrRTv9vJFklTwlxFq+cah6e4p5rbS9WO1uXEEjOFtXNSPUYxtr0r/pT+5g6YB+kzVwsfDoaku7lQyYMGeR1oG86zELMAkGBSsOAwIaBQAwgeQGCSqGSIb3DQEHATAUBggqhkiG9w0DBwQIR8vWgF7a0n2AgcCIu47jpNuLogYVGCPkom0xHF6GuFahNORXjgPVX2D2nQSqpubqIuunWEYbrnLzrhnPh2hB6iD0OUCMcfytofTYTTgHeHRc3BuAcRHLKNd5mpZZG26co74B73QRXjB0GPhGxE6zGPrRy4NuecjairWK+Uqtp3nAFT9bIZATbvm5AnpVbaEq1iRlvwiUGOu2vfmYNgYZUruOpkmi0MxCT3hChMTbGTvpN4g3oO7TdHwlPqqef+5RsjBMiRXsGLvY5oOgggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xMjA1MjcxNjQ0MDZaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTrEG56ahHqY3K+hnqSjomaYcAJgTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgJlY1tmaRQRMPHaHCm7HBCqSwoxDHyMyyKHP8zSj5pM5pzJLQrnuCFu4vAwkUgJV4o6LwM1Y7qx0bvSwOR/h1w91ASf3MSS5SH+a3vyk9D0i7TGgwnKwhsVucSQCli2vVVPMHGqApqdDIJlBiI86/UjDIwiQAgLBNZ+A7UHSML5u-----END PKCS7-----<br /> " type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]


  <input name="cmd" value="_s-xclick" type="hidden">


  [​IMG]


  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  Cufflinks thường + Kẹp cavat : 200.000 VNĐ / Đôi

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  2. Caravat nhập khẩu Hàn Quốc chất lượng cao .

  - Cavat bản 6cm màu đỏ đun : 140K

  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen sọc tím : 140K

  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu tro : 140K
  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đỏ đun : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu caro đen : 140K
  ( hết hàng )
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu xanh kẻ ngang nổi : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu đỏ xám : 140K
  [​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen : 140K

  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu tím : 140K
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu xám mịn: 140K ( hết hàng)
  [​IMG]

  - Cavat bản 6cm màu : 140K

  [​IMG][​IMG]
  - Cavat bản 6cm màu đen : 140K
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  - Cavat bản 4cm kẻ caro : 30K

  [​IMG][​IMG]


  Địa chỉ : Số 13 Khu tập thể cầu 7 - Ngõ 35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội
  Điện thoại : 0982 131 131 - 0915 310 345
  Ym : vatcom165

  Sky : vatcom165
 2. Tin đăng có liên quan
 3. peoxjnk8x Thành viên gắn bó

  peoxjnk8x
  Tham gia ngày:
  14/02/2008
  Bài viết:
  55.056
  Đã được thích:
  26.165
  Re: 100 mẫu Cuff links - Cavat hàn quốc - Sơ mi nam xuất khẩu chất vải mát, đẹp, hàng công sở phục vụ nh
  Chúc bác đắt hàng nhé !!!
 4. tonyhoang195 Thành viên rất tích cực

  tonyhoang195
  Tham gia ngày:
  28/02/2010
  Bài viết:
  1.688
  Đã được thích:
  284
  Re: 100 mẫu Cuff links - Cavat hàn quốc - Sơ mi nam xuất khẩu chất vải mát, đẹp, hàng công sở phục vụ nh
  dat khach nha ban :)
 5. scorpions8784 Thành viên gắn bó

  scorpions8784
  Tham gia ngày:
  25/02/2006
  Bài viết:
  10.315
  Đã được thích:
  2.899
  Re: 100 mẫu Cuff links - Cavat hàn quốc - Sơ mi nam xuất khẩu chất vải mát, đẹp, hàng công sở phục vụ nh
  [​IMG]

  Bạn ktra giúp mẫu này còn ko nhé. Cảm ơn!

Thường dùng

Facebook

Mặc định

Chú ý: Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt bởi chủ tin đăng. Nếu muốn công khai nội dung bình luận, vui lòng đăng ký tài khoản trên muare.vn và xác thực email (không cần xác thực số điện thoại) trước khi bình luận.
Draft saved Draft deleted
Mã xác nhận:
ReCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.
Đang tải...

 

9669 người đang online, Có 1 người đang xem tin đăng này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Chia sẻ trang này

Thống kê diễn đàn

Chia sẻ trang này

Lên đầu trang